Legjislacioni për mbrojtjen e të dhënave personale dhe detyrimet e kompanive në sektorin real estate